BanerBaner Baner

 Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa


Biblioteka

Pani mgr Marta Sieradz

 

Biblioteka szkolna znajduje się na II piętrze w sali nr 211. Posiadamy osobną wypożyczalnię i czytelnię oraz dwa stanowisko komputerowe, z których  mogą korzystać czytelnicy.

W naszej bibliotece zgromadzony jest bogaty, skatalogowany w komputerowym programie MOL OPTIVUM  księgozbiór liczący ponad 12 tysięcy książek, jak również udostępniane uczniom i nauczycielom bezpłatne podręczniki szkolne. Posiadamy także zbiory czasopism, ilustracji, kaset wideo, płyt DVD i programów multimedialnych. Dbamy o zapewnienie uczniom  pełnej oferty lektur szkolnych dla klas I – VI oraz nowości w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży.

W bibliotece jest wolny dostęp do półek i uczniowie samodzielnie wybierają książki do czytania, mogą przy tym  zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza.

Organizujemy: tematyczne wystawy książek, lekcje biblioteczne,  konkursy i plebiscyty czytelnicze. Stale współpracujemy z: Publiczną Biblioteką dla dzieci i młodzieży nr 36 ul. Redutowa 48.
Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i imprezach organizowanych przez bibliotekę publiczną i inne biblioteki szkolne. Do naszej biblioteki serdecznie zapraszamy także rodziców naszych uczniów. Mogą Państwo wspólnie ze swoimi dziećmi wybierać książki do wypożyczenia, skorzystać z literatury pedagogicznej dla dorosłych, udostępniamy również w bibliotece dokumentację naszej szkoły.

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 8:00-14:00
Wtorek 8:00-14:00
Środa 8:00-14:00
Czwartek 8:00-14:00
Piątek 8:00-14:00

Informacja dla rodziców o zasadach korzystania przez ucznia z podręczników

  1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego pozostają w dyspozycji szkoły, która jest upoważniona do ich wypożyczania na zasadach określonych poniżej.
  2. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
  3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej z pomocą wychowawcy danej klasy.
  4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o uzgodnionych dniach i godzinach wypożyczania i zwrotu podręczników.
  5. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
  6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.
  7. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia oraz dokonuje wpisów o stanie technicznym podręcznika w protokole zdawczo-odbiorczym.
  8. W przypadku zagubienia podręcznika lub dołączonej do niego płyty CD, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotów kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na podane konto.
  9. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem.
  10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa