Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa

Prawa ucznia

I. Prawo do znajomości swoich praw:

II. Prawo do nauki:

III. Wolność religii lub przekonań:

IV. Wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:

V. Prawo do informacji:

VI Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej:

VII. Ochrona prywatności ucznia:

VIII. Prawo do ochrony zdrowia:

IX. Prawo do odpowiedniego standardu życia:

X. Prawo do zrzeszania się:

XI. Równe traktowanie wobec prawa szkolnego:

XII. Prawa proceduralne:

Akty prawa oświatowego nie przewidują jednolitego sytemu ochrony praw uczniów i każda szkoła ustanawia swoje własne zasady w tym zakresie.