Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Szkoła Podstawowa nr 238 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 238 sp238.warszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 sierpnia 2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  30 marca 2022 r

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tadeusz Maciątek adres poczty elektronicznej sp238inf@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Boteaa, ul. Redutowa 37, 01 – 106 Warszawa.

Sposób Dojazdu

Dojście piesze od strony ulicy Redutowej i  od ulicy Pustola.  Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej. Najbliższe przystanki autobusowe Pustola 01 (kierunek Fort Wola: 154, 167, 197) w odległości 50m od budynku i Pustola 02 (kierunek Jana Olbrachta: 154, 167, 197) w odległości 100 m.   
Parking przy szkole posiada jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.   
Do wejścia głównego do budynku można dostać się przez furtkę główną od strony ul. Redutowej oraz przez furtkę parkingu od strony ul. Pustola.

Wejście do budynku 

Do wejścia głównego do budynku można się dostać przez furtkę główną od strony ul. Redutowej oraz przez furtkę parkingu od stron ulicy Pustola. 
Do drzwi głównych szkoły prowadzą schody, brak podjazdu dal wózków. 
Budynek składa się z 4 kondygnacji. Aby dostać się na poszczególne poziomy należy pokonać schody.  
W budynku nie ma windy,  pochylni, podjazdów, platform. informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Parking posiada  jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika. 
Szkoła umożliwia skorzystanie z tłumacz języka migowego.