BanerBaner Baner

 Samorząd szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo botewa


OPIEKUN:  Beata Gniadek

PRZEWODNICZĄCA: ZASTĘPCY: 
PRZEWODNICZĄCE SEKCJI PLASTYCZNEJ:
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI GAZETY SZKOLNEJ:
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI KREATYWNEJ:


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE

I. Cele Samorządu Uczniowskiego
 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i  zaspokajania potrzeb.
 2. Kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności uczniów.
 3. Rozwijanie umiejętności działań zespołowych i integracyjnych.
 4. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie dorosłych poprzez pełnienie różnych ról społecznych.
II Zadania Samorządu Uczniowskiego
 1. Zgłaszanie Dyrekcji szkoły oraz Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego.
 2. Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za sprzęt i urządzenia szkolne.
 3. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
 4. Organizowanie imprez, konkursów, prowadzenie współzawodnictwa.
 5. Propagowanie ciekawych form zajęć w czasie wolnym ( np. w wydawanej gazetce szkolnej).
 6. Podkreślanie tradycji, troska o honor szkoły.
III Struktura organizacyjna Samorządu UczniowskiegoSamorząd
 1. Uczniowski działa zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w Warszawie przy ul. Redutowej 37 i dzieli się na Duży i Mały Samorząd. Duży Samorząd tworzą uczniowie klas 4-6, a Mały Samorząd uczniowie klas 1-3.
 2. Uczniowie danej klasy tworzą Samorząd Klasowy. W pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego Samorządy Klasowe wybierają Rady, na których czele stoją Przewodniczący.
 3. Radę Dużego Samorządu Uczniowskiego wybierają Rady Samorządów Klasowych reprezentowane przez 3 osoby we wrześniu danego roku szkolnego w wyborach tajnych. Wybory poprzedza nominacja kandydatów do Rady Dużego Samorządu Uczniowskiego.
 4. Kadencja Samorządu trwa od września do końca roku szkolnego. Uczeń może pełnić funkcję w Samorządzie dłużej niż jedną kadencję.
 5. Samorząd Uczniowski wybiera przewodniczącego i dwóch zastępców (ewentualnie trzech), a także członków sekcji (porządkowa, plastyczna i kulturalna).
 6. Samorząd Uczniowski działa według rocznego planu pracy przygotowanego na każdą kadencję.
 7.  Zebrania Samorządu Uczniowskiego lub poszczególnych sekcji odbywają się we wrześniu i czerwcu, a także w miarę potrzeb.
 8. Uczniowie szkoły mają prawo wyboru nauczyciela- opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 9. Przewodniczący, jego zastępca lub liderzy sekcji mogą być poproszeni o udział w Radzie Pedagogicznej dotyczącej spraw uczniów.
 10. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw i obowiązków uczniów.


© Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa