Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa jest Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa: adres: ul. Redutowa 37, 01-106 Warszawa 
telefon: 22 8367942
mail: sp238sekretariat@wp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Andrzej Rybus-Tołłoczko  email: andrzej.rybus-tolloczko@rt-net.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW 

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu: 

  1. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); 
  2. zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę Podstawową nr 238 im. Christo Botewa na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. 
  3. ealizacji celów związanych z promocją działań Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej -informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów - wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Szkołę Podstawową nr 238 im. Christo Botewa przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

 W związku z nauką w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

 

Lp.

Kategorie danych

Podstawa prawna

1.

Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty - Dz.U.

2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

2.

Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych).

3.

Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

 

 

4.

Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

5.

Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka.

6.

Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju.

7.

Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach.

8.

Wizerunek   zarejestrowany   poprzez instalację monitoringu    wizyjnego   w   siedzibie Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony   mienia   i   zachowania   w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę.

art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.

9.

Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Szkołę.

Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych uczniów.

PRAWO DOSTĘPU 

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

PRAWO DO SKARGI

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych uczniów opisanych w rubryce 1-8 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa.

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 238 im. Christo Botewa

Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa, tak jak zdecydowana większość instytucji na całym świecie, informuje o swojej działalności, także podejmując aktywne działania promocyjne. W tym celu prowadzimy np. tablice informacyjne, kroniki, gazetki, nasze oficjalne strony internetowe.
W zasobach tych publikujemy informacje o najważniejszych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków naszej społeczności, w tym naszych uczniów. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Szkołę i uczniów w dobrym świetle. Wzbogacamy je zdjęciami i ewentualnie filmami, które zostały wykonane w czasie uroczystości, wydarzeń, zajęć.
Szanując prawa naszych uczniów1i ich rodzin, serdecznie prosimy o podjęcie decyzji dotyczącej rozpowszechniania w celach promocji Szkoły informacji nt. Państwa dziecka.

 


1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880, 1089, z 2018r. poz. 650).