Jesteś tutaj: Start / Zima w mieście

Zima w mieście

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa

 

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2024 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Status ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia roku następnego do ukończenia przez nie 26. roku życia. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej.
 3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki[1]
 • przestrzeganie zasad regulaminu FPE.
 1. FPE pracuje w turnusach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2024 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych).
 2. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do 17.00
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 4. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
 5. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
 7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 08.03.2024 r.,po spełnieniu następujących warunków:
 • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego (22 836 79 42 w. 202), e-mailowego ( sp238@eduwarszawa.pl)  lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego,

oraz

 • do 05.02.2024 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2024 według wzoru  udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

 1. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila: sp238@eduwarszawa.pl, dnia poprzedzającego jego nieobecność.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 30 zł dziennie na rachunek

nr 15 1030 1508 0000 0005 5078 8012

 • posiłki w wysokości 20 zł dziennie na rachunek

nr 18 1030 1508 0000 0005 5078 8055

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 3. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2024 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 5. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2024.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

------------------------------------------------------

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.